Výměna vaku, kontrola tlaku a údržba tlakové nádoby s vakem

Tlakové nádoby jsou využívány pro vyrovnávání a udržování konstantního tlaku v rozvodném systému. Fungují jako zásobník vody a ochraňují tak čerpadlo před častým spínáním, které by v některých případech vedlo k rychlému opotřebení čerpadla.

Tlakové nádoby s vakem mají plášť, pod kterým je vak s EPDM pryže, který je uchycen pod přírubou. Je třeba udržovat správný tlak vzduchu mezi pláštěm nádoby na vakem, aby vak nedřel o kovový plášť a neroztrhl se.

Jak nádoba funguje? 

Uzavřená expanzní nádoba s vyměnitelným pryžovým vakem. Voda je čerpána do vaku. Mezi vakem a stěnou ocelové nádoby je stlačený plyn (vzduch nebo dusík) který udržuje stálý tlak a chrání vak před poškozením.

Nízký tlak v nádobě může znamenat příliš časté spínání čerpadla, což má špatný dopad na životnost čerpadla. Také může snižovat životnost vaku uvnitř nádoby kvůli častému rozpínání.

Vak uvnitř nádoby může časem prasknout i díky únavě materiálu. Z nádoby se pak rychle ztrácí tlak i po opětovném dofouknutí.
Vzduch také může unikat na prorezlé starší nádobě (překontrolujte nejdříve sváry a přírubu).
Tlakovou nádobu s příslušenstvím umísťujeme vždy v nezámrzném prostředí.

nádoby s vakem

Výměna vaku:

Podívejte se do našeho sortimentu Pryžových vaků zde.
V případě rozsáhlé koroze na přírubě doporučujeme vyměnit i přírubu za novou.
Nádoby s vyměnitelným vakem

Doporučený postup:

1.Vypnout přívod elektrického proudu.
2. Vypustit vodu z potrubí – otevřít kohoutek studené vody v nejnižším místě.Kohout nechat otevřený, aby v potrubí nebyl tlak.
3. Ventilkem vypustit vzduch
4. Povolit přírubu (Při demontáži může vytéci větší množství vody)
5. Starý vak vyndat ven (Ve většině případů u menších nádob není vak uchycen na opačné straně nádoby. Někteří výrobci dodávají 24 litrové nádoby s vakem uchyceným pod ventilkem. Pak je nutné odmontovat ještě ventilek.)
6. Vnitřek nádoby vyčistit, vysušit (překontrolovat stav koroze a ostrých hran na přírubě i uvnitř nádoby)
7.Nový vak vložit do nádoby. Hrdlo vaku slouží jako těsnění
8.Nasadit přírubu (novou nebo starou podle stavu) a stejnoměrně dotáhnout.
9.Ventilkem doplnit do nádoby vzduch. Hodnota tlaku níže:

Kontrola tlaku vzduchu v nádobě:

Hodnota tlaku v nádobě má být o 0,02 MPa (0,2 baru) nižší, než je nastavený zapínací tlak čerpadla.

Kontrolu tlaku doporučuji provádět 2 až 3krát za rok – podle objemu nádoby.

Doporučený postup:
1. Vypnout přívod elektrického proudu k čerpadlu.
2. Vypustit vodu z potrubí – otevřít kohoutek studené vody v nejnižším místě. Kohout nechat otevřený, aby v potrubí nebyl tlak.
3. Změřit tlak vzduchu v nádobě – přes ventilek. Tlak vzduchu v prázdné nádobě musí být o 0,2 baru nižší, než je zapínací – spodní tlak. Tlak můžete měřit například pomocí automobilového pneuměřiče.

Příklad: Tlakový spínač zapíná čerpadlo při tlaku 2 bary. Vypíná při 3,5 bar.
Zapínací spodní tlak je 2 bary, od něj odečteme - 0,2 baru = 1,8 bar.

Tlak 1,8 bar je třeba v nádobě trvale udržovat.
V případě potřeby dofoukat na požadovaný tlak – kompresorem, ruční hustilkou.

4.Uzavřít kohout na potrubí
5. Zapnout přívod el. proudu a zapnout čerpadlo.

 

Kontrola těsnosti vaku v nádobě:

  • Všeobecně platí, že při poklesu přetlaku vzduchu v nádobě dochází k častějšímu spínání čerpadla – máte-li dojem, že se interval skutečně zkracuje, proveďte ihned kontrolu a případně doplnění přetlaku vzduchu v nádobě.
  • Za normálních okolností musí při stlačení ventilku docházet pouze k úniku vzduchu. Objeví-li se stříkající voda (i v malém množství) je třeba demontovat a zkontrolovat těsnost vaku uvnitř nádoby, v případě proděravění vaku je nutno nádobu vysušit a vak vyměnit.
  • Dodržíte-li níže uvedené intervaly, neměl by pokles tlaku překročit kritickou hodnotu.

Velikost tlakové nádoby

Interval kontroly

20 l

Nejméně 1x za 2 měsíce

35 l

Nejméně 1x za 3 měsíce

50 l

Nejméně 1x za 6 měsíců

80 l

Nejméně 1x za 10 měsíců

100 l a více

nejméně 1x za 12 měsíců

 

Proč pravidelně kontrolovat tlak v tlakové nádobě:

Pravidelnou kontrolou tlaku v tlakové nádobě domácí vodárny předejdete následujícím problémům:

  • Časté spínání může mít za následek poškození nebo úplné zničení hydraulické části čerpadla (nadměrné namáhání hřídelí a spojek při rozběhu čerpadla).
  • U některých typů ponorných motorů je výrobcem přímo stanoven povolený interval spínaní motoru. Při poklesu přetlaku vzduchu může mít časté spínání motoru při odběru vody za následek poškození nebo úplné zničení motoru, opravy jsou nákladné, u motorů do 4“ jsou tyto většinou neopravitelné.

 

Tip na konec:

Při výměně vaku doporučujeme překontrolovat stav koroze uvnitř nádoby, především u příruby. V případě, že je koroze již v rozsáhlém stádiu doporučujeme zakoupit celou novou tlakovou nádobu.

V dnešní době se tlakové nádoby s vakem nahrazují za modernější a nenáročnější řešení: Tlakové nádoby s butylovou membránou.

Při uvedení do provozu si nastavíte požadovaný tlak a pak po dobu cca 15 let nemusíte se starat o žádný pryžový vak, protože nádoba je zevnitř pokryta vrstvou butylu. Nádoby s butylovou membránou nabízíme na našem e-shopu zde.